و سفالینه ی عمر با نفس هایت آهسته ترک بر می دارد

مرداد 96
1 پست